Яхни
Миронівський район, Київська область

7 скликання

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

УКРАЇНА

ЯХНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Миронівського  району       Київської області

Четверта     сесія    сьомого   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

   Про   сільський  бюджет  Яхнівської  сільської  ради  на    2016рік.                                                                                                                                            

   Відповідно  до  частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України  « Про  місцеве  самоврядування в  Україні», частини    9 статті 75,     статтей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, рішення районної ради   «Про районний бюджет Миронівського району на 2016 рік»,  Закону  України « Про  Державний бюджет на  2016 рік »  сільська    рада              

                                                                  В И Р І Ш И Л А :

   1.  Установити  загальний обсяг  доходів  сільського  бюджету  на  2016 рік у сумі 225100 грн.     Обсяг доходів  загального  фонду бюджету  визначено  у  сумі    224000   грн. та спеціального  фонду  у сумі   1100  грн.  /додаток  № 1/

   2.     Затвердити  загальний  обсяг  видатків  сільського  бюджету на  2016 рік  у сумі  225100 грн., в тому числі обсяг  видатків  загального  фонду  бюджету  визначено  у сумі  224000 грн., обсяг  видатків  спеціального  фонду  бюджету  у сумі  100  грн. /додаток 2/.

   3. Установити  розмір  оборотної  готівки  в касі  в сумі  100  грн. 

  4. Установити , що  головні  розпорядники  коштів  сільського  бюджету  мають  право  брати  зобов’язання  на  здійснення  видатків  тільки  в межах  відповідних  призначень  на  бюджетний  період.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою   відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- заробітна плата   (код  2111);

- нарахування на оплату праці (код  2120);

- медикаменти  та перев’язувальні матеріали (код 2220);

- продукти харчування (код  2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (2620);

- соціальне забезпечення (2700).

     6.  Спрямувати  перевищення   власних  надходжень   бюджетних  установ   над   відповідними   видатками ,   затвердженими  рішенням  про  сільський  бюджет, у першу  чергу на  погашення   заборгованості  з  оплати  праці, нарахувань  на  заробітну  плату, оплати комунальних  послуг  та  енергоносіїв.

                У разі , якщо  відсутня  така  заборгованість ,  бюджетні  кошти  спрямувати: 

             -    50% на  заходи,  які  здійснюються  на  рахунок  відповідних  надходжень ; 

             -    50%   на  заходи , які  необхідні  для  виконання  основних  функцій,    але  не забезпечені    коштами  загального  фонду   сільського  бюджету  за   відповідною       функцією.  

                 При  цьому  розпорядник  бюджетних  коштів  здійснює  корегування   обсягу   

взятих  бюджетних  зобов’язань  по  загальному  фонду  бюджету  для  проведення  видатків  по цих  зобов’язаннях   із  спеціального  фонду  бюджету.

 7. Установити, що планові обсяги тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування  та медикаментів, оплату комунальних послуг , енергоносіїв та Єдиного внеску в обов’язковому порядку покриваються управлінням державної казначейської служби України у Миронівському районі в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Надати право сільському голові укладати в установленому порядку договори про надання зазначених короткотермінових позичок з управлінням державної казначейської служби України у  Миронівському районі.

Доручити  сільському  голові  забезпечити  укладання  з  районною   радою  угоди, передбаченої  Бюджетним  кодексом  України, про  прийняття – передачу  видатків  до  районного  бюджету  у  вигляді  між бюджетних  трансфертів  та  передачу  відповідних  повноважень.

 8.   Головним  розпорядникам  коштів  сільського  бюджету : 

8.1.  У  тижневий  термін  після  затвердження   сільського  бюджету  забезпечити          

 складання  та  затвердження  кошторисів   доходів  і  видатків  бюджетних  установ, планів  використання   бюджетних  коштів  одержувачів  коштів  сільського  бюджету  і  подати  їх  до  управління  державної  казначейської служби  у  Миронівському  районі  для здійснення   фінансування  видатків.           

8.2.    Передбачити  у  кошторисах   доходів  і  видатків   бюджетних  установ  у  повному   обсязі  асигнування  на:  

-      заробітну  плату  працівників  бюджетних  установ ,виходячи  з  умов  оплати  праці  визначених  законодавством ;  

-      нарахування  на  заробітну  плату  працівникам бюджетних  установ відповідно  до  встановлених законодавством  умов  оплати  праці  ;

-  проведення  розрахунків  за комунальні  послуги та енергоносії.     Встановити  ліміти  споживання  бюджетними  установами  енергоносіїв  у фізичних обсягах  по  кожній  бюджетній  установі, виходячи  з  обсягів  призначень, затверджених  розпорядниками  бюджетних  коштів. Забезпечити  укладання  договорів  за  кожним  видом  енергоносіїв у  межах установлених  обґрунтованих  лімітів  споживання  з  урахуванням  зменшення  обсягів  споживання енергоносіїв  щонайменше  як на 10 %.

-  видатки ,  пов’язані  із  стимулюванням  працівників  бюджетних  установ, здійснювати  за  умови  забезпечення  у  повному  обсязі  бюджетними  коштами  обов’язкових  виплат  із  заробітної  плати та видатків  на  проведення  розрахунків  за  комунальні  послуги  та  енергоносії.    

 у разі  виникнення  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати працівникам  бюджетних  установ та  сплати  податків  до  соціальних фондів, спрямовувати  на  погашення  такої заборгованості  не  менше як 75 %  надходжень  загального  фонду  відповідного  місцевого  бюджету.

9.  Заборонити здійснювати по загальному та спеціальному фондах бюджету збільшення бюджетних призначень на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки;

- не  приймати  власні  рішення  щодо збільшення  мережі  закладів та чисельності  працівників бюджетних установ, що  склалася  на  01 січня 2016 року.

- не  розпочинати  проведення  за  рахунок  коштів  загального  фонду  ремонту та реконструкції  приміщень, в  яких  розміщені  бюджетні  установи  та  організації , крім  тих , що перебувають в аварійному  стані.

-  забезпечити  спрямування  залишків  бюджетних  коштів  у  першочерговому  порядку  на  оплату  праці, комунальних  послуг  та  енергоносіїв.

10.     Додатки  з 1,2,5  до цього  рішення  є  невід’ємною  частиною  . 

11.  Контроль   за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та фінансів.

             Сільський  голова                                                                            М.В.Логвиненко      

  с.Яхни 

«24» грудня  2015 року

 №  18 - 4 -  УІІ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%                        

У К Р А Ї Н А

ЯХНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРОНІВСЬКОГО РАЙОНУ        КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія           сьомого скликання

  Р І Ш Е Н Н Я

Про  упорядкування  розмірів посадових окладів

працівників установ, закладів та організацій окремих

галузей  бюджетної сфери та керівних працівників,

спеціалістів і службовців органів місцевого самоврядування

    Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.03. 2006 року№268,та постанови Кабінету  Міністрів  України від 12.05.2007 року №700,  та  додатку № 54, до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 року №34, постанови КМУ від 27.05.2009 року  №504, в редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року №1013, Яхнівська сільська  рада

В И Р І Ш И Л А :

 1.       У межах  видатків на оплату праці,затверджених у кошторисах установ, закладів та організацій, за рахунок виплат,пов’язаних з індексацією, надбавок,доплат,премій підвищуються з 01 грудня 2015року  на 10% посадові оклади працівників розміри яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р.№1298.

  2.    У межах  видатків на оплату,затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,прокуратури та інших органів, за рахунок виплат,пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій підвищуються з                                 01грудня 2015року на 25% посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено додатками 1-37,431,432,48-55 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р.№268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів  виконавчої влади , органів прокуратури, судів та інших органів».

 3.   Внести зміни до штатного розпису  установ, закладів та організацій,відповідних органів з урахуванням нових розмірів посадових  окладів (тарифних ставок,ставок заробітної плати) з 01 грудня 2015 року.       

  4.   Привести у відповідність з постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року №1013 нормативно – правові акти з питань оплати праці працівників установ,закладів та організацій з 01 грудня 2015 року.

                  Сільський голова                                                                           М.В. Логвиненко

       село Яхни

       24 грудня 2015року.  

       №19 - 4 - VІІ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

У К Р А Ї Н А

ЯХНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРОНІВСЬКОГО РАЙОНУ        КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ята  сесія           сьомого скликання

  Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження Положення

про преміювання працівників

Яхнівської сільської ради

      Керуючись Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України             від 9 березня 2006року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів  виконавчої влади , органів прокуратури, судів та інших органів» ( із змінами та доповненнями) , Яхнівська сільська  рада

В И Р І Ш И Л А :

 1.    Затвердити Положення про преміювання працівників Яхнівської сільської  ради згідно додатку 1.

  Сільський  голова                                                                                  М.В. Логвиненко     

село Яхни   

22  січня 2016року.        

 № 28 - 5 - VІІ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 5 сесії сільської ради УІІ скликання

від 22.01.2016р.  № 28- 5-УІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання  працівників

Яхнівської  сільської  ради

Миронівського  району

Положення розроблено з метою покращення результатів роботи працівників Яхнівської  сільської ради (далі - сільської ради), стимулювання їх праці залежно від ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

Це Положення визначає порядок формування і використання фонду преміювання, умови і порядок визначення розміру премій,  та допомог працівникам Сільської ради.

Дія цього Положення поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування сільської ради.

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до Закону України, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,  постанови Кабінету  Міністрів  України від 12.05.2007 року №700,  та  додатку № 54, до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 року №34, постанови КМУ від 27.05.2009 року  №504, постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року №1013 .

1.2. Преміювання працівників сільської ради здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, визначених Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи за місяць.

1.3. В окремих випадках за виконання важливих додаткових завдань, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних та святкових дат, працівникам може бути виплачена одноразова премія, яка в кожному конкретному випадку виплачується за розпорядженням сільського голови в межах затвердженого фонду оплати праці.

2. Порядок визначення фонду преміювання

2.1 Фонд преміювання працівників сільської ради утворюється у розмірі не менш як 10 відсотків до посадових окладів та економії фонду оплати праці.

2.2. Розрахунок розміру фонду преміювання здійснює головний бухгалтер сільської ради. У разі зменшення фонду оплати праці проводиться перерахунок розміру фонду преміювання.

3. Показники преміювання і розмір премії

3.1 Преміювання працівників сільських ради здійснюється на підставі аналізу виконання ними основних обов’язків та завдань, передбачених планами роботи сільської ради та планами роботи виконавчого комітету за поданням секретаря сільської ради.

3.2 Премія нараховується щомісячно у відсотках до посадового окладу.

3.3Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.

3.4 Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я.

3.5 Розмір премії кожного працівника визначається в залежності від його особистого вкладу в загальні результати діяльності Сільської ради - без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

При оцінці особистого вкладу працівників враховуються компетентність, ініціативність, складність, якість та оперативність виконання робіт, їх обсяг, проведення творчої, аналітичної роботи, ефективність та продуктивність розробок, прийнятих рішень, інші досягнення.

3.6. Основними   умовами  для преміювання працівників сільської ради -  є :

  • сумлінне виконання службових обов’язків визначених посадовими інструкціями;
  • особистий внесок в загальні результати, творча ініціатива при виконанні службових обов’язків та доручень керівництва;
  • прийняття ефективних управлінських рішень;
  • своєчасний і якісний розгляд документів органів виконавчої влади вищого рівня, а також письмових та усних звернень громадян, підприємств, установ, організацій;
  • своєчасна і якісна підготовка звітних та аналітичних документів про діяльність сільської ради.

3.7. Недотримання показників (умов) п. 3.6 тягне за собою зменшення розміру премії або її позбавлення.

Підставою для позбавлення (зменшення розміру) премії також є:

- прогул (в тому числі, відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; невиконання або неякісне виконання посадовою особою місцевого самоврядування обов’язків, передбачених статтею 8 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”;

- порушення ст. 5 Закону України „ Про боротьбу з корупцією”;

- порушення посадовою особою місцевого самоврядування Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000р. № 58;

- притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності чи застосування до нього заходів громадського впливу;

- неналежне утримання робочого місця, порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Сільської ради, Інструкцій по техніці безпеці, пожежній безпеці.

Повне або часткове позбавлення премії проводиться за той розрахунковий період, в якому мало місце упущення в роботі чи здійснення проступку. У разі зменшення відсотка преміювання в розпорядженні має бути зазначена причина, що призвела до зміни запропонованого відсотка преміювання по кожному працівникові Сільської ради.

3.8 Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії цього дисциплінарного стягнення, позбавлення премії оформлюється розпорядженням сільського голови.

4. Преміювання сільського голови.

4.1.Рішення про преміювання голови сільської ради приймається відповідною радою у межах затверджених видатків на оплату праці..

4.2. Рішення сесії в частині преміювання сільського голови повинно містити розмір премії у відсотках до посадового окладу, період протягом якого дана премія виплачується. Виплата премії сільському голові до моменту прийняття відповідного рішення сесією не допускається.

4.3. У випадку змін до кошторису, передбаченого на оплату праці, розмір преміювання сільського голови може бути збільшено або зменшено рішенням відповідної сесії.

5. Порядок преміювання

5.1. Головний бухгалтер сільської ради щомісяця до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання та подає на розгляд сільському голові.

5.2. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці (у випадку сільського голови – після рішення відповідної ради).

5.3. Нарахована премія за місяць виплачується одночасно з заробітною платою .

6. Надання матеріальної допомоги

6.1. При наданні щорічної основної відпустки працівникам сільської ради виплачується допомога для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати працівника один раз на рік.

6.2. У разі скрутного матеріального становища працівника та необхідності вирішення невідкладних соціально-побутових питань за рішенням сільського голови надається матеріальна допомога у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника, один раз на рік.

6.3. Матеріальна допомога, передбачена п.п. 7.1, 7.2 цього Положення, виплачується у межах затверджених видатків на оплату праці працівників Сільської ради.

6.4. Допомога зазначена в п.п. 7.1, 7.2 цього Положення виплачується сільському голові за рішенням відповідної сесії.

7. Прикінцеві та перехідні положення

7.1 В разі зміни нормативно правових актів, зазначених в п. 1 цього Положення в частині порядку преміювання працівників, дане Положення втрачає чинність.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

УКРАЇНА

ЯХНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Миронівського району       Київської області

   Сьома   сесія        сьомого  скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення 4  сесії сільської ради УІІ  скликання від  24.12.2015 р.  № 18 -4 - УІІ   «Про сільський бюджет  Яхнівської  сільської ради на 2016 рік»(з наступними змінами) та додатків до нього.

Розглянувши пропозиції (додаються), сесія сільської ради , відповідно до статті 4 і пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23 та частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами)

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести такі зміни до рішення 4 сесії сільської ради УІІ скликання від 24.12.2015 р. № 18 -4 -УІІ  «Про  сільський    бюджет  Яхнівської  сільської ради на 2016 рік»(з наступними змінами) та додатків до нього.

  1. Абзац  перший пункту 1 викласти у такій редакції:

        «Установити загальний обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 439100 грн.,  з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  389100грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі  50000 грн.» за функціональною   структурою бюджету (додаток №  2).

        2. Установити  профіцит  загального  фонду сільського  бюджету у сумі 48900 грн., напрямком використання якого визначити передачу  коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

        3. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі         48900 грн., джерелом покриття  якого визначити  надходження коштів із загального фонду  до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №6).

4. Додатки  2,4,5 до рішення викласти у новій редакції, що додається.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                             М.В.Логвиненко

        с. Яхни

10 березня 2016  року

   № 41- 7 - УІІ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%