Яхни
Миронівський район, Київська область

Єдиний податок на 2017р.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

                                                                                                                         Додаток 4

                                                                                                         до рішення  Яхнівської сільської ради

                                                                                                                 від 13.06.2016 року № 68-10 –VІІ

                                                                                                         «Про встановлення місцевих                   

                                                                                                                    податків і зборів на території

                                                                                                        Яхнівської сільської ради на 2017 рік»

П О Л О Ж Е Н Н Я

про єдиний податок на території Яхнівської сільської ради на 2017 рік

1.Загальні положення  

   1.1. Положення про єдиний податок (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України.

   1.2. Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності - особливий механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати    окремих    податків    і   зборів,   встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України із змінами,  на сплату єдиного податку.

  1.3. Відповідно до  підпункту 293.2. статті 293 Податкового кодексу України, міською радою встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для першої та другої групи платників єдиного податку.

  1.4.Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування  обліку  та  звітності,  а  також справляння єдиного податку встановлюються Податковим кодексом України.

2. Платники податку

    2.1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють

діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

3. Об’єкт  оподаткування

   3.1.Об’єктом оподаткування є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній відповідно до податкового законодавства.

4. База  оподаткування

    4.1.Для першої групи - обсяг доходу який протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень, незалежно від видів діяльності.

    4.2.Для другої групи -  обсяг доходу який протягом календарного року не перевищує 1500000 гривень.

    4.3.Право на застосування спрощеної системи оподаткування в  наступному  календарному році мають платники єдиного податку за умови перевищення  протягом  календарного  року  обсягу  доходу, встановленого для відповідної  групи платників єдиного податку.

5. Ставка  податку

5.1.Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5.2. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку  згідно додатку 1 даного Положення;

2) для другої групи платників єдиного податку - згідно додатку 2 даного Положення;

5.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

5.4.У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

6.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

6.1.Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця і можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

6.2.Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3.Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

6.4.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

6.5.У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

7.Податковий період

7.1 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої груп  є календарний рік.

7.2. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

8.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені підпунктом 6.1 пункту 6 цього Положення.

8.3.Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

8.4.Форми податкових декларацій платника єдиного податку, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексуУкраїни.

8.5. Платники єдиного податку другої (фізичні особи - підприємці) групи при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

 9.Відповідальність платника єдиного податку

 9.1. Платники  єдиного  податку   несуть   відповідальність відповідно   до положень  Податкового кодексу України  за   правильність  обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного  податку,  а  також  за своєчасність подання податкових декларацій.

9.2.Контролюючі органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування єдиного податку до бюджету.

Інші положення, які не включені в дане Положення про єдиний податок для фізичних осіб – підприємців  першої та другої групи  регулюються відповідно до Податкового кодексу України із змінами та доповненнями.

    Секретар сільської ради                                                        Н. М. Івашина

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%