Яхни
Миронівський район, Київська область

Розпорядження сільського голови

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

УКРАЇНА

ЯХНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МИРОНІВСЬКОГО  РАЙОНУ         КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я       

    

04  січня  2016 року                        с. Яхни                              № 01-09/01                                 

   Про  облікову  політику  Яхнівської 

   сільської ради у 2016 році

      Відповідно  до п.п.20 п.3 ст.42 Закону  України „ Про  місцеве самоврядування в Україні ”  та на  виконання  вимог  Закону  України  від   16  липня 1999 року №996-ХІУ „Про бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні”, інструкцій  та  інших нормативних  актів , які  регулюють  порядок  ведення  бухгалтерського  обліку, складання  і  подання   фінансової  звітності  та  з  метою  забезпечення  своєчасного   надання  достовірної  інформації  користувачам  фінансової  звітності:

1.  Затвердити  Положення  про  облікову  політику   Яхнівської  сільської  ради та  ввести  його  в  дію   з  01 січня  2016 року  ( додається ).  

2.   Безпосередній  контроль  за  виконанням  вимог  Положення  про  облікову  політику    покладається  на  головного  бухгалтера  Яхнівської  сільської  ради .

3.   Загальний  контроль  за виконанням  цього  розпорядження   залишаю за  собою.

Сільський голова                             М.В.Логвиненко

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                                                                        Затверджено  

                                                                                                           розпорядженням  №  01-09/01                              

                                                                                                            від „04”  січня  2016 року. 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

 про  облікову  політику  та  організацію

бухгалтерського  обліку  Яхнівської  сільської  ради  на  2016 рік.

           Керуючись  Законом  України „Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову  звітність  в  Україні” від  16.07.1999 р. № 996 – ХІV            (далі  Закон  про  бухоблік), затвердженими  МФУ  положеннями  бухгалтерського  обліку ( далі  ПБО), інструкціями  та  іншими  нормативними  актами, які  регулюють  порядок  ведення   бухобліку, складання  і  подавання  фінансової  звітності  та  з  метою  забезпечення  своєчасного  надання  достовірної  інформації  користувачам  фінансової   звітності  по  Яхнівській  сільській раді застосовуються   наступні  положення.

1.  Організація   бухгалтерського  обліку 

1.1  На  забезпечення  виконання  пункту  4  статті  8 Закону  про  бухоблік    встановити 

з  01січня  2016 року  у  раді  таку  форму  організації  бухгалтерського  обліку:

 -    Бухгалтерський  облік  здійснюється  головним  бухгалтером.  Посада  головного  бухгалтера  входить  до  штатного   розпису  ради.

1.2  Головний  бухгалтер  забезпечує  дотримання  вимог, передбачених  Законом  про   бухоблік,  зокрема  п.7 ст.8, та  іншими  законодавчими  та  нормативними  документами  з  питань  організації  і  ведення  бухгалтерського  та  податкового  обліку.

1.3  Відповідальність  за ведення  податкового  обліку,  правильність  і  своєчасність  складання  і  податкової  звітності  несе  головний  бухгалтер  згідно  з  чинним  законодавством.

1.4   Обов’язок   ведення  управлінського   обліку  та  складання  управлінської   звітності  в  раді  покладається   на  головного  бухгалтера.

1.5  Головний  бухгалтер  несе  особисту  відповідальність  перед  сільським  головою, відповідно  до  переліку   питань,  перерахованих  у  її  посадовій   інструкції  і  в цьому  Положенні.

1.6  З  касиром  укласти  договір   про  повну   матеріальну  відповідальність  за  збереження  всіх    прийнятих  ним  цінностей. 

1.7   Відповідальність  інших  працівників,  які  ведуть  облік  ,регулюється  посадовими  інструкціями,  що  затверджуються   сільським  головою.

2. Повноваження  на  підпис  документів

2.1   Право  першого  підпису  на   банківських  розрахунково  -  платіжних   документах  надається  сільському  голові.

2.2   Головному  бухгалтеру  надається  право  другого  підпису.

3. Документообіг                                                             

3.1    Документообіг  ради   регулюється  відповідними  організаційно – розпорядчими   документами , виданими  посадовими  особами   у  межах  наданих  їм  повноважень. До  таких  документів  відносяться , зокрема  ( але  не  виключно):

- про  бухгалтерську  службу ;

- про  проведення  інвентаризації  та  створення  постійної  інвентаризаційної  комісії;

- про  розмір  встановленого  ліміту  каси  в  раді;

- про  порядок  архівування   документів,  тощо.

4.  Первинний  облік

4.1  Підставою  для бухгалтерського  обліку  господарських  операцій  є  первинні   документи,  які  фіксують  здійснення   господарських  операцій. Первинні  документи  повинні  бути  складені  під  час  здійснення  господарської   операції,  а  якщо  це  неможливо  -  безпосередньо  після  її  закінчення.  Для  контролю  та  впорядкування  оброблення   даних  на  підставі  первинних  документів  можуть  складатися  зведені  облікові  документи.

4.2  Первинні  та  зведені  облікові   документи  можуть  бути  складені  на  паперових або  електронних  носіях і повинні  мати  такі  обов’язкові  реквізити:

-  назву  документа ( форми);

-  дату   і   місце   складання ;

-  назву  установи , від  імені  якого  складено  документ ;

-  зміст  та   обсяг  господарської  операції,  одиницю  виміру  господарської  операції ;

-  посади   осіб, відповідальних  за  здійснення  господарської  операції і  правильність  її оформлення ;

-  особистий  підпис  або  інші  дані  ,що  дають  змогу  ідентифікувати  особу,  яка  брала  участь   у  здійсненні   господарської  операції.

4.3  Інформація, що  міститься  у  прийнятих   до  обліку  первинних  документах,  систематизується  на  рахунках   бухгалтерського  обліку  в  регістрах  синтетичного  та  аналітичного  обліку  шляхом  подвійного  запису  їх  на  взаємопов’язаних  рахунках  бухгалтерського   обліку.

4.4  Дані  аналітичних  рахунків  повинні  бути  тотожні  відповідним  рахункам  синтетичного  обліку  на  перше  число  кожного  місяця.

4.5   Регістри  бухгалтерського  обліку  повинні  мати  назву,  період  реєстрації  господарських  операцій ,прізвища  і  підписи  або  інші  дані,  що  дають  змогу  ідентифікувати  осіб , які  брали  участь  у  їх  складанні.

4.6    Господарські  операції  повинні  бути  відображені  в  облікових  регістрах  у  тому  звітному  періоді, в  якому  вони  були  здійсненні. 

4.7   Установа  вживає  всіх  необхідних   заходів  для  запобігання  несанкціонованому  та 

непомітному  виправленню  записів  у  первинних  документах  і  регістрах  бухгалтерського  обліку  та  забезпечує  їх  належне  зберігання  протягом  встановленого  строку.

4.8  Відповідальність  за  несвоєчасне  складання  документів  і  регістрів   бухгалтерського  обліку  та  недостовірність  відображених  у  них   даних  несуть  особи , які   склали  та   підписали  ці  документи.

5. Інвентаризація 

5.1  Проводити  інвентаризацію  активів  і  зобов’язань   відповідно  до ст.10  Закону  про  бухоблік  та  інших  нормативних  документів, зокрема  Інструкції  з  інвентаризації  основних  засобів, нематеріальних  активів, товаро-матеріальних  цінностей, грошових  коштів  і  документів та  розрахунків,  затвердженої  наказом  МФУ від 11.08.1994р №69.  

5.2  Склад  постійно  діючої  інвентаризаційної   комісії  встановлюється  розпорядженням  сільського   голови.  

5.3  Проводити  інвентаризацію  активів  і  зобов’язань  щороку  перед   складанням  річної   фінансової  звітності .

5.4   Інвентаризацію  основних   засобів  здійснювати 1  раз  на  рік. 

5.5   Проводити  раптову   інвентаризацію   каси  не  рідше  одного  разу  на  квартал.  

  6. Податковий  облік 

6.1   Вести   податковий  облік  та  подавати  податкову  звітність  згідно  із  законодавством  України. 

7. Бухгалтерський  облік

7.1   Вести  бухгалтерський  облік  в  Україні  згідно  із  Законом  України „Про  бухгалтерський  облік  і фінансову  звітність  в  Україні”  від  16.07.99р.№996 – ХІУ (далі – Закон про  бухоблік), та   затвердженими  МФУ положеннями  бух обліку  ( далі –ПБО).

 7.2    Облікова  політика  установи  будується  з  використанням  наступних  принципів  бухгалтерського   обліку  і  фінансової   звітності: 

 -   автономність; 

 -   обережність; 

 -   повне  відображення;

 -   послідовність ;

 -   безперервність ;

 -   нарахування  і  відповідність  доходів  і  витрат ;

 -   єдиний  грошовий  вимірник ;

 -   періодичність. 

7.3   Облікову  політику  застосовувати  таким  чином, щоб  фінансові  звіти  повністю  узгоджувались  з  вимогами  Закону  про  бухоблік  та  кожного  конкретного  ПБО. 

Застосовувати  перед  усім  ті  підходи  та  методи  для  ведення  бух обліку  і  надання  інформації  в  фінансових  звітах,  які  передбачені  ПБО  і  найбільш  адаптовані  до  діяльності  сільської  ради. 

8.Основні  засоби   

9.Інші  необоротні  матеріальні  активи  

9.1 Малоцінні  необоротні  матеріальні  активи  (МНМА).

9.2 До  основних  засобів  відносити  матеріальні  активи,   які рада  утримує  з  метою  використання  їх  для здійснення  адміністративних  і  соціально – культурних  функцій, очікуваний  строк  корисного  використання  (експлуатації)  яких  більше одного ( або  операційного  циклу, якщо  він  довший  за  рік) та  вартість  яких  перевищує  1000 гривень.

9.3  До  складу  малоцінних  необоротних  матеріальних  активів  відносити  матеріальні  цінності, що  призначаються для  використання  у  господарській діяльності протягом  періоду, який  більше  одного  року  з дати  введення  в  експлуатацію  таких  матеріальних  цінностей, та  вартість  яких   не перевищує  1000 гривень. 

9.4 Придбані  основні  засоби  зараховуються  на  баланс  установи  за  первісною  вартістю. Одиницею  обліку основних  засобів  є  об’єкт  основних  засобів.

9.5 Амортизація  основних  засобів  та  інших  необоротних  матеріальних  активів  здійснюється  прямолінійним  методом  із  застосуванням  строків,  встановлених  для  кожного  об’єкта основних  засобів, зокрема:

  • комп’ютерне  обладнання  -  3  роки;
  • меблі  -  3 роки;
  • інші  основні  засоби -  5 років;
  • інші  необоротні  матеріальні  активи (крім МНМА) -  3  роки.                     

9.6  Амортизація  малоцінних  необоротних  матеріальних  активів   нараховується  в  першому  місяці     використання  об’єкта  у   розмірі   100%    його  вартості.

9.7  Установа  може  переоцінювати  об’єкт  основних  засобів,  якщо  залишкова  вартість  цього  об’єкта  суттєво  відрізняється  від  його  справедливої  вартості  на  дату  балансу. У  разі переоцінки  об’єкта  основних  засобів  на  ту  саму  дату  здійснюється  переоцінка  всіх об’єктів   групи  основних  засобів,  до  якої  належить  цей  об’єкт. 

9.8  Переоцінка  основних  засобів  тієї  групи,  об’єкти  якої  вже  зазнали   переоцінки, надалі  має  проводитися  з  такою  регулярністю, щоб  їх  залишкова  вартість  на  дату  балансу  суттєво  не  відрізнялася  від  справедливої  вартості. 

9.9  Якщо  у  первинних  документах, якими  оформлюється  придбання  основних  засобів  чи  введення  їх  в  експлуатацію  безпосередньо не зазначається   мета  використання  основного  засобу (виробниче чи  невиробниче  використання) вважати,  що  основний  засіб  призначається  для  виробничого  використання. 

9.10   У  протилежному   разі, якщо  основний  засіб  призначається  для  невиробничого  використання,  про це  обов’язково  повинно  бути  зазначено  у  первинних  документах,  якими  оформлюється  придбання чи  введення  в  експлуатацію  таких  невиробничих  основних  засобів. 

10.  Дебіторська  заборгованість.

10.1  Дебіторську  заборгованість  визнавати  активом,  якщо  існує  ймовірність  отримання установою  майбутніх  економічних  вигод і її  можливо  достовірно  визначити. В  балансі  дебіторську  заборгованість  за  товари,  роботи, послуги,  визнавати  по чистій  вартості,  що  дорівнює  сумі  дебіторської  заборгованості  за  вирахуванням  резерву  сумнівних  боргів.

10.2   Залишок  сумнівних  боргів  на  дату  балансу  не  може  бути  більшим,  ніж  сума  дебіторської  заборгованості  на  ту  саму  дату.

10.3   Класифікація  дебіторської  заборгованості  здійснюється  групуванням  дебіторської  заборгованості  за  строками  її  непогашення  із  встановленням  коефіцієнта  сумнівності  для  кожної  групи. Коефіцієнт     сумнівності  встановлюється  установою,  виходячи  з  фактичної  суми  безнадійності  дебіторської  заборгованості за  попередні  звітні  періоди.  Коефіцієнт  сумнівності,  як  правило  зростає  зі  збільшенням  строків  непогашення дебіторської заборгованості. Величина  резерву  сумнівних  боргів  визначається як  сума  добутків  поточної  дебіторської  заборгованості відповідної  групи  та  коефіцієнта   сумнівності  відповідної  групи.

10.4   Нарахування  суми  резерву  сумнівних  боргів  за  звітний  період  відображається  у  звіті  про фінансові  результати  у  складі  інших  операційних  витрат.  

11.Зобов’язання                                          

11.1  Зобов’язання  визнавати лише  тоді,  коли  актив  отриманий,  або  коли    рада  має  безвідмовну  угоду  придбати  актив. 

11.2   Зобов’язання  визнається,  якщо  його  оцінка  може  бути  достовірно  визначена  та  існує  ймовірність  зменшення  економічних  вигод  у  майбутньому  внаслідок  його  погашення. Якщо  на  дату  балансу  раніше    визнане    зобов’язання   не   підлягає  погашенню, то  його  сума  включається  до  складу  доходу  звітного  періоду.

11.3   Зобов’язання,  на  яке  нараховуються відсотки  та  яке  підлягає  погашенню  протягом  12 –ти  місяців з  дати  балансу,  слід  розглядати як  довгострокове  зобов’язання,  якщо  первісний  термін  погашення  був  більше  ніж   12 – ть  місяців  та  до  затвердження  фінансової  звітності  існує  угода  про  переоформлення  цього  зобов’язання  на  довгострокове.   

    Довгострокове   зобов’язання  за  кредитною  угодою (якщо  угода  передбачає  погашення  зобов’язання  на  вимогу  кредитора) у  разі  порушення  певних  умов,  пов’язаних  з  фінансових  станом  позичальника), умови  якої  порушені,  вважається  довгостроковим, якщо:

-   позикодавець  до  затвердження  фінансової  звітності  погодився  не  вимагати  погашення  зобов’язання  внаслідок  порушення; 

-   не  очікується  виникнення  подальших  порушень  кредитної  угоди  протягом  дванадцяти  місяців  з  дати  балансу. 

11.4   Довгострокові  зобов’язання,  на  які  нараховуються  відсотки,  відображаються  в  балансі  за  їх  теперішньою  вартістю. Визначення  теперішньої  вартості  залежить від  умов   та  виду  зобов’язання. 

11.5   Поточні  зобов’язання  відображаються в  балансі  за  сумою  погашення.

11.6   Забезпечення (резерви)  на оплату  майбутніх  відпусток  працівників, на додаткове пенсійне  забезпечення,  на  виконання  гарантійних  зобов’язань,  на реструктуризацію, на  виконання  зобов’язань  за  обтяжливими  контрактами  не  створювати.

12. Інші  активи  та  зобов’язання                           

12.1   До   „Витрат  майбутніх  періодів”  відносити  раніше  сплачену    суму   за  підписку  періодичних  видань, суми  страхових  платежів, а також  всі  інші  витрати, що  стосуються  наступного  облікового  періоду. 

12.2  До  складу „Доходів  майбутніх  періодів”  включати  суми   доходів,  нарахованих  на  протязі  поточного  чи  попередніх  звітних  періодів,  які  будуть  визначені  в  наступних  звітних  періодах.

12.3   По   кожному  контрагенту  вести  облік  у  розрізі  договорів ( рахунків).

12.4    У  проміжній  фінзвітності  відстрочені  податкові  активи  на  відстрочені  податкові  зобов’язання  не  відображувати.  Тимчасові  різниці  з  податку  на  прибуток  відображувати    тільки  в  річній  фінансовій  звітності.

12.5   Нарахування  податку  на  прибуток  у  фінансовій  звітності  відображувати  у  тому періоді,  за  який   складається  фінансова  звітність.

12.6  Подавати  фінансову  звітність  за  формами  і  в терміни,  передбачені ПБО  та постановами  Кабінету  Міністрів  України .

12.7   Використовувати  в  установі  форми  і  системи  оплати  праці  відповідно  до  умов,  передбачених  відповідними  положеннями  та  колективним  договором  установи. 

12.8   Використовувати  в  установі  передбачені  діючими  законодавчими  актами  граничні  норми  добових  на  службові  відрядження,  граничну  величину  розрахунків  готівкою,  терміни  подачі  звіту  про  використання  коштів, тощо.  

12.9   Встановити  тривалість  операційного  циклу  -  до  підписання  актів  виконаних  робіт, але  не  більше  одного  календарного  року. 

13.    Заключні   положення            

13.1 Загальний  контроль  за  виконанням  вимог  Положення  залишаю  за  собою.

13.2 Безпосередній  контроль  за  виконанням  вимог  Положення  покладається  на  головного  бухгалтера  установи.

13.3  У  випадку   зміни  норм  чинного  законодавства  щодо  питань,  які  передбачені  Положенням , у   Положення   повинні  бути  внесені  відповідні  зміни.

13.4  Внесення  змін  до  даного  Положення  у  зв’язку  із  зміною  законодавства   чи  вступом  у  дію  нових  ПБО  здійснюється  шляхом  викладення  Положення  у  новій   редакції  та затвердження  розпорядження  по  установі.    

Сільський  голова                                                                                  М.В.Логвиненко

З  Положенням  ознайомлена: 

Головний   бухгалтер                                                                             Л.В.Воронько

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@